آکادمی آرین توف پاسارگاد

آکادمی آرین توف پاسارگاد با همکاری MTIC Academy – member of MTIC Academy امکان برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مختلف را دارد، همچنین در پایان دوره های آموزشی برگزار شده گواهینامه آموزشی با اعتبار ملی و بین المللی به فراگیران ارائه می شود.

دوره های آموزشی حوزه مدیریت کیفیت

دوره های آموزشی حوزه مدیریت کیفیت شامل دوره های آموزشی مرتبط با استانداردهای مختلف سیستم مدیریت کیفیت و همچنین دوره های آمورشی مربوط به تکنیک ها و ابزارهای کاربردی در راستای ارتقاء سطج کیفیت محصولا و خدمات  سازمان ها می باشد

دوره های آموزشی حوزه محیط زیست و انرژی

دوره های آموزشی حوزه مدیریت کیفیت شامل دوره های آموزشی مرتبط با استانداردهای مختلف سیستم مدیریت محیط زیست و همچنین دوره های تخصصی این حوزه شامل جنبه های زیست محیطی و تاثیرات بر محیط زیست و چرخه عمر می باشد

همچنین دوره آموزشی حوزه انرژی شامل مدیریت انرژی و ممیزی انرژی و افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی می باشد

دوره های آمورشی حوزه مدیریت محیط زیست

WhatsApp chat